.

 

 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού οι οποίες ολοκληρώνονται εξολοκλήρου από την electroWorks. Περιλαμβάνουν τα όλα τα απαιτούμενα στάδια από την καταγραφή των απαιτήσεων, την σχεδίαση, την ανάπτυξη , την εγκατάσταση του συστήματος.

Σε αυτές τις υπηρεσίες μπορούν να συμπεριληφθούν η εκπαίδευση των χρηστών, η συγγραφή εγχειριδίων χρήσης, και on-line συστημάτων βοήθειας.

Σε όλα τα στάδια του έργου ο πελάτης έχει πλήρη ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου. Σε προκαθορισμένα σημεία της εξέλιξης του έργου, τοποθετούνται και φάσεις έγκρισης και αποδοχής της πορείας των εργασιών ώστε ο πελάτης σε κάθε στιγμή να είναι πλήρως ενημερωμένος για την πρόοδο των εργασιών αλλά να συμμετέχει ενεργά με την έγκριση κάθε φάσης.

Τελικό παραδοτέο αυτού του πακέτου υπηρεσιών, είναι το εγκατεστημένο και πλήρως λειτουργικό σύστημα.
.