.

 

 

Εκτέλεση αυτοτελών φάσεων του κύκλου ανάπτυξης λογισμικού

Υπηρεσίες που απευθύνονται κυρίως σε εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού ή άλλους οργανισμούς οι οποίοι αναζητούν συνεργασίες για την διεκπεραίωση ορισμένων μόνο φάσεων του κύκλου ανάπτυξης. Τέτοια πακέτα υπηρεσιών είναι:

Ανάλυση Απαιτήσεων
Σε αυτή την υπηρεσία, η electroWorks αναλαμβάνει εκτελέσει την ανάλυση απαιτήσεων ενός συστήματος λογισμικού. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με κατάλληλες κάθε φορά μεθοδολογίες, όπως συνεντεύξεις των εν δυνάμει χρηστών και εμπλεκόμενων με το έργο, σύνταξη διανομή και καταγραφή ερωτηματολογίων, ομαδικών συζητήσεων κ.α.

Ακολουθεί αξιολόγηση και ορισμός προτεραιότητας και σημαντικότητας κάθε αιτήματος. Τελικό παραδοτέο είναι μια πλήρης και τεκμηριωμένη μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις του συστήματος

Σχεδίαση Συστήματος

Σε αυτό το πακέτο υπηρεσιών, με βάση την περιγραφή του συστήματος, γίνεται μελέτη σχετικά με την αρχιτεκτονική που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Λαμβάνονται υπ� οψη η μελέτη ανάλυσης απαιτήσεων σε συνδυασμό με τα χρονικά και οικονομικά πλαίσια. Αναζητούνται οι βέλτιστες επιλογές από μια μεγάλη γκάμα τεχνολογιών εργαλείων υλοποίησης, λειτουργικών συστημάτων, υλικού και υπηρεσιών από τρίτους, με γνώμονα την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του συστήματος για ασφάλεια, επίδοση, διαθεσιμότητα, χρόνους απόκρισης.

Παραδοτέο του πακέτου αυτού, είναι μια πλήρης και τεκμηριωμένη μελέτη η οποία παρουσιάζει την σχεδίαση, την αρχιτεκτονική και τις γενικότερες και ειδικότερες επιλογές και κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσει το σύστημα.

Υλοποίηση Συστήματος
Η υλοποίηση βασίζεται στη σχεδίαση για να δημιουργήσει το πραγματικό σύστημα. Κατασκευάζονται όλα τα υποσυστήματα όπως περιγράφονται στη σχεδίαση, ενώ εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες ελέγχου και δοκιμών και αποσφαλμάτωσης οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα του παραγόμενου συστήματος.

Παραδοτέο αυτής της υπηρεσίας είναι ο μεταγλωττισμένος κώδικας του συστήματος και / ή ο πηγαίος κώδικας με την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες οδηγίες εγκατάστασης και συνοπτικός οδηγός χρήσης.

Εγκατάσταση
Η υπηρεσία αυτή αναφέρεται σε μεγάλα συστήματα στα οποία η εγκατάσταση είναι ένα υπολογίσιμο κομμάτι του συνολικού έργου, είτε λόγω του μεγάλου αριθμού των σταθμών που πρέπει να γίνει η εγκατάσταση, είτε λόγω της πολυπλοκότητας και των εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων που μπορεί να απαιτούνται. Παραδοτέο της υπηρεσίας αυτής, είναι το εγκατεστημένο και πλήρως λειτουργικό σύστημα στον προορισμό, μαζί με βεβαίωση του τελικού πελάτη ότι οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο.


Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών

Εκπαίδευση Διαχειριστών
Οργάνωση και προετοιμασία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων και παρουσιάσεων με στόχο την κατάρτιση των διαχειριστών και του τεχνικού προσωπικού που θα υποστηρίξουν το σύστημα. Οι δραστηριότητες αυτές συμπληρώνονται και από τη δημιουργία του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού και με τη δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων αναφοράς.

Εκπαιδευση Χρηστών
Οργάνωση και προετοιμασία των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, με προσανατολισμό την εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος. Με περισσότερο απλουστευμένη γλώσσα, απαλλαγμένες από πολύπλοκους τεχνικούς όρους, οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην εξοικείωση των χρηστών με το σύστημα, αλλά και την υπόδειξη των ενδεδειγμένων τρόπων χρήσης των λειτουργιών ώστε να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και να αποφευχθούν σφάλματα και δυσκολίες απο λανθασμένη χρήση.

 

Κατασκευή Υποστηρικτικού Υλικού

Τόσο οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όσο και η υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος μπορούν να υποστηριχθούν από πρόσθετο υλικό τεκμηρίωσης. Η electroWorks μπορεί να δημιουργήσει όλο των αναγκαίο υλικό, από εκπαιδευτικά και τεχνικά εγχειρίδια σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, μέχρι on-line συστήματα βοηθειας σε όλα τα σύγχρονα formats.

.